سی سی تل

پسورد ورود به سامانه برای کلیه اعضاء تغییر یافته،جهت گرفتن پسورد جدید با نماینده یا رییس انجمن ICT روستایی استان خود ارتباط بگیرید

با تشکر